Jaunųjų žaliųjų organizacijos įstatai

 1. 1. BENDROSIOS NUOSTATOS
 • 1.1. Jaunųjų žaliųjų organizacija (toliau – JŽO) yra nepriklausoma, savanoriškumo pagrindu veikianti, žaliosiomis politinėmis idėjomis ir humanistinėmis vertybėmis besiremianti jaunimo organizacija.
 • 1.2. JŽO savo veiklą grindžia šiais Įstatais ir veikia laikydamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo ir kitų teisės aktų.
 • 1.3. JŽO teisinė forma – asociacija.
 • 1.4. JŽO buveinė –  nusprendžiama ir keičiama valdybos susirinkimo metu.

 

 1. 2. JŽO VEIKLOS TIKSLAI
 • 2.1. JŽO siekia:
  • skleisti žaliąsias idėjas(aplinkosauga, darnus vystymasis, atsakingas vartojimas, inovatyvios, modernios, aplinkai draugiškos technologijos, idėjos ir verslas) ir humanistines vertybes tarp jaunimo ir kitų visuomenės narių;
  • vienyti jaunimą, kuris pritaria žaliosioms idėjoms ir siekia jas įgyvendinti;
  • skatinti jaunimo aktyvumą, pilietiškumą, domėjimąsi valstybe ir politika;
  • skatinti valstybei naudingą jaunimo veiklą;
  • skatinti neformalųjį švietimą, ugdyti organizacijos narių kultūrą, lavinti jų asmenybes.
 • 2.2. Siekdama savo tikslų JŽO:
  • organizuoja švietėjiškus, pažintinius, kultūrinius, sportinius ir kitokius renginius;
  • organizuoja diskusijas, debatus, seminarus, konferencijas, pristatymus, mokymus;
  • vykdo pilietines iniciatyvas, akcijas, kampanijas;
  • dalyvauja Lietuvos ir užsienio institucijų ir organizacijų, politinių partijų, nevyriausybinių organizacijų vykdomuose renginiuose, projektuose, iniciatyvose;
  • bendradarbiauja su kitomis jaunimo politinėmis organizacijomis, interesų grupėmis, nevyriausybinėmis organizacijomis, ypač su žaliesiems artimomis grupėmis;
  • teikia pasiūlymus valstybės institucijoms;
  • atstovauja JŽO narių politines pažiūras ir pasisako žiniasklaidos priemonėse;
  • įvairiomis komunikacijos priemonėmis teikia informaciją apie organizacijos veiklą;
  • skatina vietinių JŽO grupių (skyrių) kūrimąsi;
  • vykdo knygų, periodinių leidinių leidybą ir kitą leidybinę veiklą;
  • užsiima kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba, garso įrašymo ir muzikos įrašų leidybos veikla;
  • vykdo kitą šiuose Įstatuose nenumatytą ūkinę komercinę veiklą, neprieštaraujančią teisės aktams, bei kuri yra reikalinga JŽO tikslams pasiekti.

 

 1. 3. NARYSTĖ
 • 3.1. JŽO nariu gali tapti kiekvienas 14-35 metų amžiaus fizinis asmuo, kuris sutinka su JŽO Įstatais ir veiklos tikslais.
 • 3.2. Narystė politinėse organizacijose, kitose nevyriausybinėse ar jaunimo organizacijose yra suderinama su naryste JŽO, jei tam neprieštarauja JŽO Valdyba.
 • 3.3. Norėdamas tapti JŽO nariu, fizinis asmuo JŽO pirmininkui (toliau – Pirmininkas) ar atitinkamo skyriaus pirmininkui pateikia prašymą tapti nariu.
 • 3.4. Visus Įstatuose keliamus reikalavimus atitinkantis fizinis asmuo JŽO nariu tampa, kai jo narystę patvirtina JŽO Valdyba ar atitinkamo skyriaus narių susirinkimas.
 • 3.5. Nario mokesčiai yra stojamieji, metiniai ir periodiniai. Detalią šių mokesčių mokėjimo tvarką nustato Suvažiavimas atskiru sprendimu.
 • 3.6. Nariai turi teisę:
  • dalyvauti svarstant su JŽO veikla susijusius klausimus, teikti pasiūlymus JŽO organams;
  • naudotis sprendžiamojo balso teise JŽO suvažiavimų metu;
  • kelti savo kandidatūrą ir būti renkamu į JŽO ar jos skyrių organus;
  • dalyvauti JŽO organizuojamuose renginiuose,projektuose, akcijose ir kampanijose;
  • naudotis JŽO pagalba ginant savo teisėtus interesus ir jiems atstovaujant;
  • susipažinti su JŽO dokumentais ir gauti informaciją apie organizacijos veiklą;
  • naudotis kitomis teisės aktuose numatytomis teisėmis.
 • 3.7. Nario pareigos:
  • laikytis Įstatų ir prisidėti įgyvendinant JŽO tikslus;
  • nustatyta tvarka mokėti nario mokestį;
  • pateikti informaciją apie save ir kitą, su naryste JŽO susijusią, informaciją;
  • nepažeisti JŽO ir jos narių interesų, gerbti kitų narių ir kitų žmonių teises;
  • kitos teisės aktuose numatytos pareigos.
 • 3.8. Narystė baigiasi:
  • kai nariui sukanka 36-eri metai;
  • kai narys išstoja iš JŽO 3.9 punkte nustatyta tvarka;
  • kai narys pašalinamas iš JŽO 3.10 punkte nustatyta tvarka;
  • nario mirties atveju.
 • 3.9. Narys gali išstoti iš JŽO pateikdamas Pirmininkui rašytinį prašymą. Narystė baigiasi, kai Pirmininkas patvirtina nario prašymą dėl išstojimo – tai turi įvykti ne vėliau nei per 10 dienų nuo prašymo pateikimo.
 • 3.10. Narys gali būti pašalintas iš JŽO, vadovaujantis Etikos ir procedūrų komisijos išvadomis ir patvirtinus Pirmininkui arba Valdybai, kai narys:
  • vykdo veiklą, kuri kenkia JŽO, jos narių įvaizdžiui ir geram vardui;
  • neetiškai elgiasi su kitais JŽO nariais;
  • pusę metų vėluoja sumokėti nario mokestį;
  • nevykdo kitų savo įsipareigojimų, numatytų Įstatuose ir nario prašyme dėl priėmimo į JŽO.

 

 1. 4. ORGANIZACIJOS VALDYMAS
 • 4.1. JŽO sudaromi šie valdymo organai: visuotinis narių susirinkimas – Suvažiavimas, vienasmenis valdymo organas – Pirmininkas, kolegialus valdymo organas – Valdyba, kolegialus priežiūros organas – Etikos ir procedūrų komisija.
 1. SUVAŽIAVIMAS
 • 4.2. Suvažiavimo kompetencija:
  • keičia JŽO įstatus;
  • skiria (renka) 2 metams ir atšaukia JŽO pirmininką, valdybos narius, nustato jiems atlyginimus bei nustato valdybos narių skaičių;
  • nustato JŽO narių stojamųjų įnašų dydį ir narių mokesčių dydį, jų mokėjimo tvarką. Šių mokesčių dydžiai ir mokėjimo tvarka nustatoma atskiru Suvažiavimo sprendimu;
  • per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos tvirtina JŽO metinių finansinių ataskaitų rinkinį;
  • priima sprendimą dėl JŽO pertvarkymo ar likvidavimo;
  • sprendžia ir kitus įstatymuose ir šiuose įstatuose Suvažiavimo kompetencijai priskirtus klausimus, jei pagal įstatymus tai nepriskirta kitų organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra valdymo organų funkcijos.
 • 4.3. Suvažiavimas neturi teisės pavesti kitiems JŽO organams spręsti Suvažiavimo kompetencijai priklausančių klausimų.
 • 4.4. Eilinį Suvažiavimą šaukia Valdyba kas 2 metus. Suvažiavimo datą Pirmininkas praneša JŽO nariams ne vėliau kaip prieš vieną mėnesį iki Suvažiavimo. Pirmininkas ne vėliau kaip prieš 7 dienas iki Suvažiavimo JŽO nariams praneša delegatų kvotas, Suvažiavimo vietą ir pateikia jiems preliminarią Suvažiavimo darbotvarkę.
 • 4.5. Suvažiavimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip pusė delegatų. Jeigu nėra kvorumo, šaukiamas pakartotinis Suvažiavimas. Jis turi teisę priimti sprendimus neįvykusio Suvažiavimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu koks pakartotiniame Suvažiavime dalyvaujančių delegatų skaičius. Pakartotinis Suvažiavimas sušaukiamas ne anksčiau kaip 14 dienų ir ne vėliau kaip 90 dienų po neįvykusio Suvažiavimo.
 • 4.6. 1/3 JŽO narių ar 2/3 Valdybos narių iniciatyva (arba atsistatydinus Pirmininkui) Valdyba ar Pirmininkas šaukia neeilinį Suvažiavimą. Pirmininkas arba iniciatoriai praneša neeilinio Suvažiavimo delegatų kvotas, datą, vietą. Iniciatoriai pateikia preliminarią darbotvarkę JŽO nariams  likus ne mažiau nei 7 dienoms iki neeilinio Suvažiavimo. Neeilinis Suvažiavimas šaukiamas ne anksčiau kaip 14 dienų po sprendimo šaukti neeilinį Suvažiavimą priėmimo ir ne anksčiau nei 90 dienų po eilinio Suvažiavimo.
 • 4.7. Suvažiavimą pradeda Pirmininkas. Jis pirmininkauja Suvažiavimui, kol išrenkamas Suvažiavimo pirmininkas(-ai). Suvažiavimo eigą protokoluoja Suvažiavimo išrinktas Suvažiavimo sekretorius(-iai). Suvažiavimo protokolus pasirašo Suvažiavimo pirmininkas(-ai) ir Suvažiavimo sekretorius(-iai).
 • 4.8. Kiekvienas delegatas Suvažiavime turi po vieną balsą. Likus ne vėliau kaip 7 dienoms iki Suvažiavimo, kiekvienas Skyrius Valdybai privalo pateikti patvirtintą savo delegatų sąrašą.
 • 4.9. Suvažiavimo sprendimai laikomi priimti, kai už juos gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių narių balsų „už“ negu „prieš“. Nuo balsavimo susilaikę asmenys neskaičiuojami – jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais asmenimis.
 1. VALDYBA
 • 4.10. Valdybą sudaro Pirmininkas ir aštuoni Valdybos nariai. Valdybos nariai išrenkami Suvažiavimo metu paprasta balsų dauguma 2 metams.
 • 4.11. Kandidatas į Valdybos narius likus 2 savaitėms iki Suvažiavimo Valdybai turi pateikti gyvenimo aprašymą ir motyvacinį laišką.
 • 4.12. Valdybos narys netenka savo pareigų, kai:
  • baigiasi jo narystė Įstatų 3.8 punkte nustatytais atvejais.
  • atsistatydina iki kadencijos pabaigos, pateikęs prašymą Pirmininkui.
 • 4.13. Valdyba:
  • rūpinasi Suvažiavimo sprendimų įgyvendinimu;
  • priima sprendimus dėl kasdienės JŽO veiklos;
  • inicijuoja, tvirtina, koordinuoja ir kontroliuoja programų ir projektų įgyvendinimą;
  • formuoja komitetus ir tvirtina jų veiklos nuostatus, sudaro darbo grupes konkretiems klausimams spręsti;
  • steigia ir likviduoja JŽO skyrius;
  • organizuoja JŽO ūkinę veiklą, rūpinasi JŽO lėšų tvarkymu ir tikslingu jų panaudojimu;
  • priima nutarimus steigti kitus juridinius asmenis savo tikslams ir uždaviniams įgyvendinti, juos reorganizuoti ir likviduoti;
  • priima nutarimus dėl JŽO tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu;
  • sprendžia kitus šiuose Įstatuose ir teisės aktuose nustatytus klausimus.
 • 4.14. Valdybos posėdžius šaukia Pirmininkas ne rečiau kaip vieną kartą per 3 mėnesius. Apie posėdžio datą, laiką, vietą ir darbotvarkę Pirmininkas Valdybos narius informuoja ne vėliau kaip 3 dienos iki posėdžio.
 • 4.15. Neeiliniai Valdybos posėdžiai gali būti šaukiami ne mažiau kaip 1/3 Valdybos narių iniciatyva. Tokiu atveju Pirmininkas praneša neeilinio Valdybos posėdžio datą, vietą, o iniciatoriai pateikia preliminarią Valdybos posėdžio darbotvarkę.
 • 4.16. Valdybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 1/2 Valdybos narių.
 • 4.17. Valdybos nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių Valdybos narių paprasta balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemiamas yra Pirmininko balsas.
 • 4.18. Valdybos posėdžiui pirmininkauja Pirmininkas. Jam nesant, Valdybos narių išrinktas posėdžio pirmininkas. Valdybos posėdžius protokoluoja Valdybos paskirtas posėdžio sekretorius. Valdybos posėdžių protokolus pasirašo posėdžio pirmininkas ir sekretorius.
 • 4.19. Valdybos nariai atskaitingi Suvažiavimui.
 1. PIRMININKAS
 • 4.20. Pirmininkas renkamas Suvažiavimo metu paprasta balsų dauguma viešu balsavimu 2 metų kadencijai. JŽO pirmininkas yra JŽO Valdybos  pirmininkas.
 • 4.21. Kandidatas į Pirmininkus likus ne mažiau kaip 2 savaitėms iki Suvažiavimo turi pateikti Valdybai gyvenimo aprašymą ir motyvacinį laišką.
 • 4.22. Pirmininkas netenka savo pareigų, kai:
  • baigiasi jo narystė Įstatų 3.8 punkte nustatytais atvejais.
  • atsistatydina iki kadencijos pabaigos, pateikęs prašymą Valdybai.
 • 4.23. Pirmininkui netekus pareigų prieš pasibaigiant jo kadencijai, šaukiamas neeilinis Suvažiavimas, kuriame išrenkamas naujas Pirmininkas likusiajai buvusio Pirmininko kadencijos daliai, išskyrus atvejį, kai iki Pirmininko kadencijos pabaigos yra likę mažiau nei 3 mėnesiai, tokiu atveju naująjį Pirmininką pabaigti kadencijai išrenka Valdybos nariai.
 • 4.24. Pirmininkas:
  • organizuoja Valdybos darbą, įgyvendina Suvažiavimų ir Valdybos sprendimus;
  • atstovauja (arba įgalioja kitus asmenis atstovauti) JŽO santykiuose su kitomis organizacijomis, žiniasklaida, valstybės institucijomis, fiziniais ir juridiniais asmeninimis;
  • palaiko ryšius su kitomis organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje, arba įgalioja tai atlikti kitus asmenis.
  • sudaro sandorius, atlieka kitus juridinius veiksmus, atidaro JŽO sąskaitas bankuose;
  • pasirašo arba nutraukia darbo sutartis su samdomais Biuro darbuotojais ar įgalioja asmenis atlikti šiame punkte numatytus darbus;
  • ruošia Suvažiavimų, Valdybos posėdžių darbotvarkes, JŽO programų projektus;
  • atlieka kitus Suvažiavimo pavestus darbus bei sprendžia kitus šiuose Įstatuose ir teisės aktuose nustatytus klausimus.
 • 4.25. Pirmininkas atskaitingas Suvažiavimui. Jis rengia ir pateikia Suvažiavimui kiekvienų praėjusių kalendorinių metų JŽO metinių finansinių ataskaitų rinkinį, JŽO veiklos ataskaitą, kiekvienam Suvažiavimui pateikia Pirmininko ir Valdybos ataskaitą.
 • 4.26. Pirmininkui laikinai išvykus ar dėl kitų objektyvių priežasčių negalint vykdyti savo tiesioginių funkcijų, jį laikinai pavaduoja Valdybos paskirtas Valdybos narys.
 1. ETIKOS IR PROCEDŪRŲ KOMISIJA
 • 4.27. Etikos ir procedūrų komisija (toliau – Komisija):
  • teikia išvadas dėl Įstatų ir JŽO organų sprendimų taikymo ar vykdymo tvarkos;
  • nagrinėja ginčus tarp JŽO organų ir (ar) jų narių bei jų pareiškimus, skundus dėl JŽO narių netinkamo elgesio, Įstatų pažeidimo;
  • nagrinėja JŽO skyrių ir organų procedūrinius pažeidimus priimant sprendimus narystės ir kitais panašiais klausimais.
 • 4.28. Komisijos narius paprasta balsų dauguma renka Valdyba 2 metams.
 • 4.29. Komisija sudaroma iš ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 7 narių, iš kurių paprasta balsų dauguma Komisijos nariai išrenka Komisijos pirmininką. Komisijos nariu negali būti Pirmininkas, Valdybos narys ar Biuro darbuotojas.
 • 4.30. Komisijos nariui atsistatydinus ar pasibaigus jo narystei JŽO, Valdyba likusiai jo kadencijos daliai renka nauja narį.
 • 4.31. Komisijos posėdžiai laikomi teisėtais, kai juose dalyvauja ne mažiau kaip pusė jos narių. Sprendimai priimami paprasta Komisijos narių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai lemiamas yra Komisijos pirmininko balsas.

 

 1. 5. VEIKLOS ADMINISTRAVIMAS
 • 5.1. JŽO administravimo funkcijas atlieka JŽO biuras (toliau – Biuras). Biuras padeda Valdybai vykdyti jos veiklą.
 • 5.2. JŽO biurą sudaro savanoriai, darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis ir kitais pagrindais dirbantys asmenys.
 • 5.3. Biuro darbą organizuoja ir jam vadovauja Pirmininkas arba kitas Pirmininko teikimu Valdybos paskirtas asmuo (atsakingasis sekretorius). Tikslias biuro užduotis nustato Valdyba, pasitarusi su Biuro darbuotojais.

 

 1. 6. FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO BEI JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA
 • 6.1. JŽO gali steigti filialus bei atstovybes.
 • 6.2. Filialai ir atstovybės nėra juridiniai asmenys.
 • 6.3. Sprendimą dėl JŽO filialų ir atstovybių steigimo ar veiklos nutraukimo, nuostatų ir valdymo organų rinkimo bei atšaukimo priima Suvažiavimas.

 

 1. 7. SKYRIAI
 • 7.1. JŽO skyriai steigiami ir veikia miestų ir rajonų savivaldybėse.
 • 7.2. Skyrių turi sudaryti ne mažiau nei 10 narių.
 • 7.3. Skyriai veikia vadovaudamiesi šiais Įstatais ir Valdybos patvirtintais Skyrių veiklos nuostatais.
 • 7.4. Sprendimus dėl JŽO skyrių steigimo ir jų veiklos nutraukimo priima Valdyba.

 

 1. 8. DOKUMENTŲ IR KITOKIOS INFORMACIJOS PATEIKIMO TVARKA
 • 8.1. Nariui raštu pareikalavus, JŽO pirmininkas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti galimybę susipažinti ir (ar) pateikti visų su JŽO veikla susijusių dokumentų kopijas. Jeigu JŽO pirmininkas atsisako pateikti nario reikalaujamą informaciją ir/arba dokumentus, kilusį ginčą dėl nario teisės į informaciją sprendžia teismas įstatymų nustatyta tvarka.
 • 8.2. JŽO dokumentai, jų kopijos ar kita informacija nariams pateikiama neatlygintinai.
 • 8.3. Nariams pateikiamame JŽO narių sąraše turi būti nurodyti pagal paskutinius JŽO turimus duomenis narių vardai, pavardės, juridinių asmenų pavadinimai, narių adresai korespondencijai.

 

 1. 9. PRANEŠIMŲ IR SKELBIMŲ TVARKA, PAGAL KURIĄ SKELBIAMA VIEŠA INFORMACIJA
 • 9.1. Kai to reikalauja taikytini Lietuvos Respublikos įstatymai ir šie įstatai, vieši JŽO pranešimai ir skelbimai yra skelbiami dienraštyje „Lietuvos rytas“.
 • 9.2. Suvažiavimo darbotvarkė, sprendimų projektai, laikas ir vieta JŽO nariams pranešami elektroniniu paštu ne vėliau nei likus 7 (septynioms) kalendorinėms dienoms iki nustatytos Suvažiavimo datos. Apie pakartotinį Suvažiavimą JŽO nariams pranešama elektroniniu paštui ne vėliau nei likus 5 (penkioms) kalendorinėms dienoms iki nustatytos pakartotinės Suvažiavimo datos.
 • 9.3. Už Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme ir šiuose įstatuose nustatytos informacijos viešą skelbimą, pranešimų JŽO nariams ir kreditoriams bei juridinių asmenų registro tvarkytojui tinkamą ir savalaikį pateikimą atsako JŽO pirmininkas.

 

 1. 10. LĖŠŲ IR PAJAMŲ NAUDOJIMO BEI VEIKLOS KONTROLĖS TVARKA
 • 10.1. JŽO vykdo buhalterinę apskaitą, teikia finansinę, buhalterinę, statistinę informaciją valstybės institucijoms ir moka mokesčius įstatymų nustatyta tvarka.
 • 10.2. JŽO finansiniai metai – kalendoriniai metai.
 • 10.3. JŽO nuosavybės teise gali priklausyti ilgalaikis turtas (pastatai, ar jų dalys, įrengimai, transporto priemonės, kompiuteriai, kita biuro technika ir kt.) ir trumpalaikis turtas, reikalingas šiuose Įstatuose numatytai veiklai vykdyti ir uždaviniams įgyvendinti. Turtas įsigyjamas už JŽO lėšas, taip pat dovanojimo, paveldėjimo, paramos ar kitokiais teisėtais būdais. JŽO yra paramos gavėjas pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą. JŽO turtas yra atskirtas nuo JŽO narių turto.
 • 10.4. Sprendimą dėl ilgalaikio turto įsigijimo už JŽO lėšas priima Valdyba. Sprendimą dėl trumpalaikio turto įsigijimo gali priimti ir JŽO pirmininkas, jei Valdyba yra suteikusi jam tokią teisę patvirtindama atitinkamą trumpalaikio turto įsigijimo ir lėšų naudojimo sąmatą.
 • 10.5. JŽO lėšos ir turtas gali būti naudojamas tik numatytiems veiklos tikslams ir negali būti jokia forma, išskyrus labdarą ir paramą pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą, skirstomos JŽO nariams, įskaitant valdymo organų narius.
 • 10.6. JŽO veiklos kontrolei Suvažiavimas gali paskirti audito bendrovę ar auditorių. Įstatymų nustatytais atvejais turi būti atliekamas auditas.
 • 10.7. JŽO lėšos kaupiamos ir saugomos bankuose ar kitose kredito įstaigose.
 • 10.8. JŽO pajamos gali būti:
  • narių stojamieji mokesčiai, narių mokesčiai, tiksliniai įnašai;
  • valstybės ir savivaldybių dotacijos;
  • projektų įgyvendinimui skirtos lėšos;
  • neatlygintina parama, neatlygintinai perduotos lėšos ir turtas;
  • skolintos lėšos ir kredito įstaigų palūkanos;
  • kitos teisėtai gautos lėšos.
 • 10.9. JŽO gali būti paramos gavėja,  gali gauti paramą iš Lietuvos Respublikoje ir užsienyje veikiančių asociacijų, profesinių sąjungų, valstybinių ir visuomeninių organizacijų, įmonių, įstaigų, fondų ir fizinių asmenų, jei to nedraudžia Lietuvos Respublikos įstatymai.
 • 10.10. JŽO gali būti paramos teikėju, taip pat labdaros teikėju.
 • 10.11. JŽO gautas pelnas gali būti naudojamas tik Įstatuose nustatytiems veiklos tikslams siekti. Pelnas negali būti naudojamas Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme nurodytais draudžiamais būdais.

 

 1. 11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
 • 11.1. Įstatų pakeitimai ir (ar) papildymai priimami 2/3 Suvažiavime dalyvaujančių narių balsų dauguma. Teikti Įstatų keitimo ir (ar) papildymo projektus turi teisę ne mažiau kaip 1/3 JŽO narių, ne mažiau kaip 4 Valdybos nariai, Pirmininkas. Įstatų pakeitimai ir (ar) papildymai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre.
 • 11.2. JŽO buveinė keičiama Valdybos sprendimu, priimtu paprasta balsų dauguma, jei Lietuvos Respublikos teisės aktais nenustatyta kitokia tokios pačios teisinės formos juridinių asmenų buveinės keitimo tvarka. Priešingu atveju vadovaujamasi atitinkamais Lietuvos Respublikos teisės aktais.
 • 11.3 JŽO pertvarkoma, likviduojama ar reorganizuojama Suvažiavimo sprendimu, priimtu atviru balsavimu ne mažesne kaip 3/4 narių balsų dauguma Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Atsisiųsti įstatų .doc failą